Klubbens love og Reglementer

Klubnavn, hjemsted og formål
§1                       Klubbens navn er Jetsmark Judoklub, dens hjemsted er Pandrup Kommune. Klubben er en amatørklub, og dens formål er at opøve sine medlemmer i Judo.

§2                        Klubben skal være tilsluttet Dansk Judo og Ju-Jitsu Unior og er til enhver tid underlagt de i unionen gældende love og bestemmelser.

Klubbens ledelse

§3                       Bestyrelsen består af formand, kasserer og sekretær.

§4                        Formanden vælges for 3 år, de øvrige 2 år. Hvert år vælges 2 suppleanter og 1 revisor.

§5                       Bestyrelsen skal påse, at lovene overholdes. Endvidere drager denne, i samråd med DJU, omsorg for, at der skaffes medlemmerne bedst mulige instruktører indenfor økonomisk forsvarlige rammer.

§6                       DJU- og klubkontingent for bestyrelsen og trænere afholdes af klubben. Bestyrelsen er i øvrigt ulønnet.

§7                       Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er mødt.

Medlemsforhold
§8                        Som medlem i klubben kan påtages enhver uberygtet person, såvel aktive som passive. Personer under 18 år skal indmeldelse indhente forældres(værges) underskrift.

§9                       Generalforsamlingen kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfri, har gratis adgang til klubbens sammenkomster og i øvrigt nyder samme rettigheder som klubbens aktive medlemmer. Som æresmedlem kan optages medlemmer, som såvel ikke medlemmer, der økonomisk eller på anden måde har støttet klubben. Udnævnelsen kan senere inddrages, hvis æresmedlemmet viser utilbørlig optræden eller er illoyal mod klubben.

§10                    Ved ansøgning om optagelse om aktivt medlem skal ansøgeren udfylde en af bestyrelsens udleveret indmeldelsesblanket, som atter afleveres.

§11                    Først når ansøgeren har betalt kontingent er vedkommende optaget som medlem.

§12                    Ethvert medlem af klubben tildeles et eksemplar af gældende klublove. Det er ethvert medlems pligt at kende lovene og overholde disse.

§13                    Klubkontingent opkræves 3 gange årligt; 1. september, 1. december og 1. marts. Ved indmeldelse betales et forholdsmæssigt beløb fra indmeldelsesdagen til næste termin. Kontingentet skal være indbetalt 20 dage efter overnævnte datoer. Kontingent til DJU opkræves én gang årligt.

§14                    Medlemmer, der er fyldt 15 år, betaler normal kontingentsats.

Medlemmer under 15 år betaler nedsat kontingent.

§15                    Medlemmer, der er i kontingentrestiance for mere end 2 måneder, kan slettes  af klubbens medlemsfortegnelse. Genoptagelse kan ske ved betaling af restancen.

§16                    Et bestyrelsesmedlem eller en af bestyrelsen udnævnt træner kan  med øjeblikkeligt varsel bortvise et medlem fra klublokalet. Bortvisningen skal skriftligt meddeles bestyrelsen. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem.

§17                    Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til kassereren med én måneds varsel.

Klubkontingentet skal være betalt inden udmeldelsesdatoen.

Generalforsamlingen
§18                    Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset det mødtes antal.

§19                    Ordinær generalforsamling skal afholdes årligt i maj måned med dagsorden efter nærmere bekendtgørelse. Indvarsling skal ske mindst 8 dage før.

§20                    Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst 3 dage før.

§21                    Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsender skriftlig begæring herom.

§22                    Stemmeret på generalforsamlingen har kun medlemmer, der er fyldt 15 år, og som ikke er i kontingentrestiance.

§23                    Stemmeafgivning ved generalforsamling kan ske ved et andet medlem, ved afgivelse af skriftlig fuldmagt. Hvert medlem må kun være i besiddelse af en fuldmagt for at gøre denne gyldig.

Regnskabet

§24                    Klubbens regnskab afsluttes og fremlægges til godkendelse på ordinære generalforsamling. Regnskabet skal forelægges revideret 8 dage før din ordinære generalforsamling.

§25                    Kassereren må ikke ligge inde med større kontantbeløb end kr. 500,00. Beløb derudover skal indsættes på klubbens bankkonto.

§26                    Enhver, der på grund af rejser, ophold, indkøb eller lignede vedrørende klubbens midler, skal til kassereren afleverer bilag med oplysninger om udgiftens art, størrelse samt hvortil beløbet er betalt og med underskrift af udstederen. I modsat fald kan intet krav, uanset beløbets størrelse, gøres gældende.

Opløsning

§27                    Klubben kan ikke opløses så længe 10 medlemmer gør krav på dens bestående.

§28                    Ved opløsning af klubbens ejendele DJU’s Nordjyllands Amtsudvalg.